Święci franciszkańscy wspominani we wrześniu

4 września - bł. Jana Franciszka i Towarzyszy

Pośród licznych męczenników rewolucji francuskiej wspomina się szczególnie kilku bohaterów wiary i kapłaństwa, synów Zakonu Serafickiego, ściętych 2 września 1792 roku. Byli to: Jan Franciszek Burte z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Apolinary Morel da Posat, kapucyn, Seweryn Girault, z Trzeciego Zakonu Regularnego. Dołącza się do nich także Jan Baptystę Triquerie, franciszkanina konwentualnego, ofiarę tego samego prześladowania, choć do jego egzekucji doszło dwa lata później, 21 stycznia 1794. Wszyscy zostali beatyfikowani przez Piusa XI w roku 1926.

 • Modlitwa

Panie, nasz Boże, błogosławieni męczennicy Jan Franciszek, Apolinary, Seweryn i Towarzysze osiągnęli chwałę męczeństwa służąc wiernie Twemu Kościołowi aż do śmierci, spraw, abyśmy z gorliwością naśladowali ich wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Rz 8,31-39; Ps 126; J 15,18-21

2 września - bł. Beatrycze z Silvy, dziewicy

Bł. Beatrycze z Silvy urodziła się w 1424 roku. Przez jakiś czas wychowywała się na dworze królewskim. Następnie przeniosła się do Toledo w Hiszpanii. Tam przez około trzydzieści lat prowadziła życie zakonne w klasztorze Sióstr Cystersek. W roku 1484 założyła Zgromadzenie Sióstr pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Wierna ideałom św., żyjąc w ubóstwie, pokorze i czystości, doszła do doskonałości i świętości. Życie doczesne zakończyła w 1490 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś błogosławioną Beatrycze szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej Dziewicy, spraw za jej wstawiennictwem i przykładem, abyśmy żyjąc w niewinności zasłużyli na udział w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Oz 2,16-17.21-22; Ps 45; Mt 25,1-13

4 września - św. Róży z Viterbo, dziewicy

Św. Róża urodzia się w Viterbo we Włoszech w 1233 roku. Już w młodzieńczym wieku poszła w ślady Serafickiego Ojca Franciszka. Jako Tercjarka odznaczała się umiłowaniem pokuty, miłością bliźniego i konsekwentnym naśladowaniem Chrystusa w codziennym życiu. Doczesną pielgrzymkę zakończyła w roku 1251.

 • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że służebnica Twoja, święta Róża, od zarania życia odznaczała się mocą ducha łącznie z blaskiem niewinności, spraw łaskawie, abyśmy sławiąc jej zasługi naśladowali przykład jej cnotliwego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Pnp 8,6-7; Ps 45; Mt 25,1-13

9 września - bł. Anieli Salawy, dziewicy

Aniela Salawa urodziła się dziewiątego września 1881 roku w podkrakowskiej wsi Siepraw. W 1897 roku udała się do Krakowa i pracowała jako służąca. Zrozumiała, że Bóg wskazuje jej drogę całkowitego poświęcenia się bliźnim w stanie świeckim. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Świeckiego św. Franciszka i żyła w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. Prywatnie złożyła ślub czystości i ubóstwa. Została obdarzona przeżyciami mistycznymi, o których wspomina w Dzienniku pisanym na polecenie spowiednika. Zmarła w Krakowie dwunastego marca 1922 roku.

 • Modlitwa

Obdarz nas, Boże, duchem pokory i miłości, którym napełniłeś błogosławioną Anielę, dziewicę, aby jej życie stało się ofiarą żywą, świętą i miłą Tobie, i spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc według Ewangelii stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków..

Czytania: Syr 2,7-11; Ps 112; Mt 25,1-13

17 września - stygmatów świętego Ojca Franciszka

Seraficki Ojciec Franciszek od chwili swego nawrócenia konsekwentnie dążył do pełnego i doskonałego upodobnienia się do Chrystusa. Podczas modlitwy na Alwerni Chrystus w mistycznym przeżyciu naznaczył jego ciało śladami swojej męki. Było to na dwa lata przed jego śmiercią w roku 1224. Od tej chwili już i zewnętrznie Franciszek był podobny do Chrystusa. Był szczęśliwy, że może cierpieć, podobnie jak ten, który przez mękę i śmierć stał się Zbawicielem świata.

 • Modlitwa

Boże, Ty dla rozpalenia naszych serc ogniem miłości cudownie odnowiłeś w ciele świętego Ojca Franciszka znamiona Męki Twojego Syna, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy upodobnieni do Chrystusa w Jego Męce stali się również uczestnikami Jego zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ga 6,14-18; Ps Ga 2,16-20, Flp 1,20-22; Łk 9,23-26

19 września - św. Józefa z Kupertynu, kapłana

Św. Józef z Kupertynu urodził się w 1603 roku w Apulii we Włoszech. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i otrzymaniu święceń kapłańskich całą duszą oddał się sprawie szerzenia Królestwa Bożego. Obdarzony przez Boga niezwykłymi darami łaski, skutecznie pracował nad zbawieniem dusz. Odznaczał się posłuszeństwem, pokorą i cierpliwością oraz nabożeństwem do Eucharystii i Matki Bożej. Życie doczesne zakończył w 1663 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty przedziwnym wyrokiem Twojej mądrości postanowiłeś wszystko przyciągnąć do Twego Syna podwyższonego na krzyżu, spraw łaskawie przez zasługi i przykład świętego Józefa, abyśmy wyzwoleni z ziemskich pożądliwości mogli doskonale upodobnić się do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 12,31-13,10.13; Ps 25; Mt 11,25-30

20 września - św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika

Św. Franciszek urodził się w 1804 roku w Camporosso we Włoszech. W dwudziestym pierwszym roku życia wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Genui. Jako brat zakonny pragnął w duchu wiary spełniać najniższe posługi. Przez czterdzieści lat peł-nił obowiązki kwestarza. Kontaktując się codziennie z ludźmi apostołował wśród nich przez przykład życia, modlitwę i pokutę. Wszystkie troski, zmartwienia, kłopoty i trudności ludzi powierzał w modlitwie Bogu i w ten sposób wypraszał łaski. Kiedy w 1866 roku wybuchła w Genui cholera, prosił w modlitwie Boga, aby przyjął jego ofiarę z życia za umiłowane miasto. Zmarł na skutek zarazy w 1866 roku. Po jego śmierci epidemia zaczęła powoli wygasać.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś Twego pokornego sługę świętego Franciszka Marię wszelakimi dziełami miłości, spraw za jego wstawiennictwem i przykładem, abyśmy nieustannie trwali w szczerej i pokornej służbie względem naszych bliźnich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Flp 2,13-18; Ps 112; J 15,12-17

23 września - bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy

Błogosławiona Bernardyna, Maria Jabłońska, urodziła się piątego sierpnia 1878 roku. Rodzice, zamożni gospodarze, przekazali jej prostą i szczerą wiarę w Boga odkrywanego w przyrodzie i na modlitwie. Trzynastego czerwca 1896 roku spotkała Brata Alberta. Spotkanie to wpłynęło na dalsze życie Marii. Mając osiemnaście lat wstąpiła do zgromadzenia założonego przez Brata Alberta Chmielowskiego, aby służyć najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym. Jako jedna z pierwszych Albertynek przyjęła trzeciego czerwca 1897 roku habit tercjarski z rąk Brata Alberta. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Eucharystii i niezwykłą dobrocią serca. Razem ze św. Bratem Albertem stała się współ-założycielką Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Zmarła dwudziestego trzeciego września 1940 roku w Krakowie. Szóstego czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych.

 • Modlitwa

Panie Boże, ze czcią wspominamy świętą Klarę, dziewicę, i prosimy Cię przez jej zasługi, abyśmy ją naśladując i oczekując chwalebnego zmartwychwstania umacniali naszą nadzieję i miłość oraz osiągnęli udział w Twojej wiekuistej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 J 3,14-18; Ps 112; Łk 10,25-37

23 września - znalezienie ciała św. Klary

Ciało świętej Klary, która zmarła w roku 1253, zostało pochowane najpierw w kościółku świętego Jerzego, a następnie przeniesione do kościoła jej poświęconego w Asyżu. Po sześciu wiekach Pius IX zezwolił na prace wykopaliskowe pod głównym ołtarzem, mające na celu wydobycie ciała Świętej. Odnalezione je bez śladów rozkładu 23 września 1850 roku.
Zostało świętej Klary wystawione na widok publiczny w kryształowej urnie.

 • Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 J 3,14-18; Ps 112; Łk 10,25-37

25 września - bł. Władysława z Gielniowa, kapłana

Bł. Władysław urodził się w Gielniowie koło Opoczna w roku 1440. Jako student Akademii Krakowskiej przyjaźnił się ze św. Janem Kantym i bł. Szymonem z Lipnicy. Pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do Franciszkanów i odbył nowicjat w Warszawie. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca religijnych pieśni ludowych. Przez piętnaście lat był prowincjałem. Dwukrotnie pielgrzymował do Rzymu o żebraczym chlebie. Po złożeniu urzędu osiadł w Warszawie i tam umarł czwartego maja 1505 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, kapłana, miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego Krzyża, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 1,18-25; Ps 96; Mt 16,24-27

26 września - św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków

Dzisiaj czcimy dwoje Tercjarzy franciszkańskich: św. Elzeara i bł. Delfinę, małżonków. Św. Elzear urodził się w 1285 roku we Francji. Po zawarciu małżeństwa z bł. Delfiną z Glandevez prowadził życie pokutne. Oboje zdecydowali się na zachowanie dziewiczej czystości, a po wstąpieniu do III Zakonu prowadzili przykadne życie chrześcijańskie. Odznaczali się umiłowaniem modlitwy i szczodrobliwością względem ubogich. Św. Elzear odszedł do wieczności w 1323 roku, a bł. Delfina w 1358 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty dałeś nam przez świętego Elzeara i błogosławioną Delfinę przykład świętości życia w związku małżeńskim, spraw łaskawie, abyśmy wspominając ich chwalebne zasługi na ziemi mogli uczestniczyć w ich wiekuistym szczęściu w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 P 3,1-9; Ps 112; Mt 19,3-12