Święci franciszkańscy czczeni w styczniu

3 stycznia - Najświętszego Imienia Jezus

Dla ludzi wierzących imię Jezus jest najdroższe i najświętsze. Oznacza osobę Syna Bożego, w którym jest nasze pojednanie z Bogiem i wieczne zbawienie. Kult Najświętszego Imienia Jezus rozpowszechnił się w Kościele szczególnie w XV wieku. Św. Bernardyn i św. Jan Kapistran przyczynili się w sposób szczególny do rozszerzenia czci Najświętszego Imienia Jezus.

  • Modlitwa

Najłaskawszy Boże, Ty ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Zbawicielem rodzaju ludzkiego i kazałeś nadać Mu imię Jezus, spraw, abyśmy cieszyli się w niebie oglądaniem Tego, którego święte imię czcimy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Flp 2,10-11, Ps 113, Mt 1,18-25

4 stycznia - bł. Anieli z Foligno, zakonnicy

Bł. Aniela urodziła się w Foligno we Włoszech w roku 1248. Po okresie dość swobodnego życia postanowiła wstąpić w szeregi III Zakonu św. Franciszka. Przykładem swego życia, przede wszystkim czynami pokuty, wiele niewiast pociągnęła na drogę naśladowania Chrystusa. Odznaczała się wielką miłością względem Boga i ubogich. Pokora, ubóstwo, cierpliwość stały się znamionami jej życia. Pan Bóg obdarzył ją licznymi łaskami, dzięki którym mogła zgłębiać tajemnice Boże. Dowodem tego są jej pisma. Aniela zakończyła życie doczesne w Foligno w 1309 roku.

  • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś błogosławioną Anielę łaską głębokiego przeżywania tajemnic Twojego Syna, spraw, abyśmy dzięki jej zasługom i wstawiennictwu, przez uczestnictwo w Jego świętych tajemnicach na ziemi dostąpili pełnej radości w objawieniu się Twojej wiekuistej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 Czytania: Flp 3,8-14, Ps 16, Mt 11,25-30

12 stycznia - bł. Bernarda z Corleone, zakonnika

Błogosławiony Bernard Filip Latini urodził się w roku 1605 w Corleone na Sycylii. Z natury był bardzo gwałtowny i porywczy. Pewnego razu, po sprzeczce, ciężko zranił przeciwnika. Uświadomiwszy sobie znaczenie swego czynu postanowił za łaską Bożą zmienić swoje życie. Wstąpił do Kapucynów, gdzie jako brat zakonny prowadził surowe życie pełne pokuty, modlitwy, pokory i miłości bliźniego. Życie doczesne zakończył w roku 1667 w Palermo w opinii świętości. Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego.

  • Modlitwa

Boże, Ty raczyłeś ukazać w błogosławionym Bernardzie przedziwny wzór pokuty i cnót chrześcijańskich, prosimy Cię, abyśmy czerpiąc siłę z Twego Ducha Świętego mogli wytrwać w wierze i osiągnęli skuteczność w działaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ez 33,12-16, Ps 51, Łk 15,3-7

14 stycznia - bł. Odoryka z Pordenone, kapłana

Bł. Odoryk urodził się w Pordenone w północnych Włoszech w roku 1256. Po wstąpieniu do Zakonu św. Franciszka z Asyżu rozpoczął życie pełne surowości i pokuty połączone z wielkim żarem apostolskim rozszerzania wiary chrześcijańskiej. Świadectwem jego gorliwości misyjnej były dalekie podróże apostolskie. Jako misjonarz przeszedł przez całą prawie Azję. Dotarł przez Azję Mniejszą i Indie aż do Pekinu, gdzie nawrócił bardzo wielu na wiarę chrześcijańską i założył tamże hierarchię kościelną. Jego wielkie zasługi misyjne zjednały mu tytuł Apostoła Chin. Życie doczesne zakończył w Udine we Włoszech czternastego stycznia 1331 roku.

  • Modlitwa

Boże, Ty pomnożyłeś Twój Kościół wprowadzając do niego wiele narodów Wschodu oświeconych jasnością Ewangelii, dzięki apostolskiej gorliwości błogosławionego Odoryka, udziel nam za jego wstawiennictwem stałości w wierze i niezłomnego zaufania do Ewangelii, którą przepowiadał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Tes 2,2-8, Ps 96, Mk 16,15-20

16 stycznia - świętych Berarda i Towarzyszy
Pierwszych męczenników Franciszkańskich

Św. Franciszek z Asyżu słowem i przykładem życia rozbudzał w swoich braciach gorliwość apostolską i ducha misyjnego. W 1219 roku wysłał pięciu braci na misje do muzułmanów. Ewangelię Chrystusową gorliwie głosili najpierw w Sewilli, a następnie w Maroku. Sułtan Miramolin wtrącił ich do więzienia i usiłował skłonić do zaparcia się Chrystusa najpierw groźbami, a potem obietnicami. Nie osiągnąwszy zamierzonego celu skazał ich na śmierć przez ścięcie w roku 1220. Ciała świętych męczenników przewieziono do miasta Koimbra w Portugalii. Tutaj, przy ich grobie, postanowił wstąpić do Zakonu św. Franciszka późniejszy wielki święty – Antoni z Padwy.

  • Modlitwa

Boże, Ty uświęciłeś początki Zakonu Franciszkańskiego chwalebnym bojem Twoich świętych Berarda i Towarzyszy, którzy nie wahali się umrzeć dla Ciebie, spraw, abyśmy z podobną odwagą wyznawali Ciebie aż do kresu naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 4,9-14, Ps 126, Mt 10,16-22

19 stycznia - bł. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Józef Sebastian Pelczar urodził się siedemnastego stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako kapłan i profesor odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości dwudziestego ósmego marca 1924 roku. Papież Jan Paweł II w 1991 roku zaliczył go w poczet błogosławionych.

  • Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia błogosławiony Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, daj nam za jego wstawiennictwem, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Jr 1,4-10, Ps 16, J 15,9-17

20 stycznia - św. Eustachii, dziewicy

Św. Eustachia urodziła się niedaleko Messyny w 1437 roku. W bardzo młodym wieku wstąpiła do Zakonu Sióstr Klarysek. Żywiła wielkie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu oraz do Najświętszej Maryi Panny. Założyła klasztor w Montevergine. Ziemską pielgrzymkę zakończyła w roku 1491, mając pięćdziesiąt cztery lata. Papież Jan Paweł II kanonizował ją jedenastego czerwca 1988 roku.

  • Modlitwa

Boże, który dałeś świętej Eustachii, dziewicy, łaskę naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego daj nam, ufającym w jej wstawiennictwo, kierować się w życiu błogosławieństwami i świadczyć o odnowicielskiej sile Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 P 4,7-11, Ps 103, Mt 16,24-27

30 stycznia - św. Hiacynty Mariscotti, dziewicy

Św. Hiacynta po wstąpieniu do klasztoru Franciszkanek w Viterbo we Włoszech przez dziesięć lat wiodła bardzo mizerne i przeciętne życie chrześcijańskie. Dopiero słowa spowiednika, jakie do niej skierował podczas choroby, uświadomiły jej duchowy stan. Zmieniła całkowicie swoje życie przez gorliwe i heroiczne naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego, ubogiego i pokornego. Życie doczesne zakończyła w opinii świętości w roku 1640.

  • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że święta Hiacynta, dziewica, rozpalona ogniem Twojej miłości stała się wzorem nieustannego umartwienia, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy opłakiwali nasze grzechy i wytrwali w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Kor 10,17-18; 11,1-2, Ps 45, Mt 25,1-13