Święci franciszkańscy wspominani w sierpniu

2 sierpnia - Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli

Św. Franciszek szczególną miłością darzył Najświętszą Maryję Dziewicę, Matkę Zbawiciela. W czasie swoich wędrówek po ziemi umbryjskiej napotkał pod Asyżem maleńką kapliczkę poświęconą Matce Bożej. Ponieważ kapliczka była zniszczona i zaniedbana, odnowił ją. Na prośbę Franciszka Ojcowie Benedyktyni z góry Subiaco ofiarowali mu ją, pod warunkiem że jeżeli jego wspólnota rozrośnie się w zakon, kaplica będzie jego kolebką. Tutaj Franciszek często przychodził na modlitwę i tutaj zakończył doczesne życie w roku 1226. W tym kościółku otrzymał też niezwykłą łaskę: pewnego razu objawiła mu się Najświętsza Dziewica wraz ze swoim Synem Jezusem Chrystusem i rzekła do niego: "Proś mnie, o co chcesz". Wówczas Franciszek poprosił, aby każdy, kto wejdzie do tej świątyni, otrzymał odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. Papież Honoriusz III zatwierdził, a inni papieże potwierdzili ten odpust, mocą którego wierni zyskują darowanie wszelkich kar doczesnych, należnych za grzechy. Dzisiaj odpust Porcjunkuli można zyskać nie tylko w świątyniach franciszkańskich, ale we wszystkich kościołach parafialnych.

  • Modlitwa

Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami, za Jej wstawiennictwem daj nam także udział w pełni Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Syr 24,1-2.16-21; Łk 1,46-55; Ga 4,3-7; Łk 1,26-33

7 sierpnia - błogosławionych męczenników Agatanioła i Kasjana, kapłanów

Bł. Agatanioł Noury urodził się we Francji w roku 1598. W dwudziestym pierwszym roku życia wstąpił do Zakonu Kapucynów. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował na misjach w Egipcie i Etiopii. Przez swoją działalność wniósł wielki wkład w dzieło zjednoczenia Kościoła.
Bł. Kasjan urodził się w Nantes w 1607 roku. Po wstąpieniu do Zakonu Kapucynów i otrzymaniu święceń kapłańskich pracował razem z bł. Agataniołem na misjach w Etiopii. Wyróżniał się szczególną troską o ubogich i chorych, których z oddaniem pielęgnował w czasie zarazy. Obaj kapłani złożyli swe życie w ofierze ponosząc śmierć męczeńską w obronie wiary w roku 1638 w Abisynii w mieście Gondar.

  • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławieni męczennicy Agatanioł i Kasjan stali się sławnymi świadkami wiary katolickiej, spraw za ich wstawiennictwem, aby wszystkie narody zjednoczyły się w prawdziwej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Hbr 10,32-38; Ps 133; J 17,1-6.20-22

8 sierpnia - św. Ojca Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego, kapłana

Św. Dominik urodził się w Calaroga w Hiszpanii w 1170 roku. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie. Widząc zło szerzącej się herezji albigensów, postanowił poświęcić się pracy apostoskiej nad tymi, którzy zbłądzili. Czynił to słowem, ale zwłaszcza przykładem życia. Dla usprawnienia tej pracy postanowił założyć zakon, który przybrał nazwę Kaznodziejskiego. W Polsce zakon ten nosi nazwę Dominikanów. Św. Dominik żył w wielkiej przyjaźni ze św. Franciszkiem z Asyżu. Życie doczesne zakończył w Bolonii w 1221 roku.

  • Modlitwa

Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Tm 4,1-5; Ps 37; Mt 5,13-16

11 sierpnia - św. Klary, dziewicy

Św. Klara Scifi urodziła się w Asyżu w 1193 roku. Urzeczona życiem i działalnością współczesnego jej św. Franciszka, postanowiła wyrzec się wszystkiego i jak on, doskonale naśladując Chrystusa. W osiemnastym roku życia przyjęła pokutną szatę II Zakonu, którego stała się współzałożycielką, razem ze św. Franciszkiem. Przez czterdzieści lat mieszkała w ubogim klasztorze przy kościele św. Damiana w Asyżu. Starając się na wzór Serafickiego Ojca Franciszka jak najwierniej zachowywać Ewangelię, prowadziła życie bardzo surowe, pełne umartwień i oddania się Bogu w modlitwie. Życie doczesne zakończyła w 1253 roku. Jej ciało zachowane od zniszczenia jest przechowywane w jej poświęconej bazylice w Asyżu. W roku 1255 papież Aleksander IV ogłosił ją świętą. II Zakon św. Franciszka od swej założycielki przybrał nazwę Sióstr Klarysek.

  • Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Oz 2,16-17.21-22; Ps 45; 2 Kor 4,6-10.16-18; J 15,4-10

14 sierpnia - św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika

Św. Maksymilian Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w roku 1894. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerzył cześć Maryi Niepokalanej. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął czternastego sierpnia 1941 roku. Papież Jan Paweł II ogłosił go dziesiątego października 1982 roku świętym. Nazwał go również patronem naszego trudnego wieku.

  • Modlitwa

Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 J 3,13-18; Ps 116; J 15,12-17

19 sierpnia - św. Ludwika, biskupa

Św. Ludwik urodził się w 1274 roku. Był synem Karola II, króla Neapolu, i Marii, córki króla węgierskiego. W czternastym roku życia został uwięziony w Barcelonie jako zakładnik za uwolnienie swego ojca. W ciężkiej chorobie złożył ślub, że po wyzdrowieniu wstąpi do Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Kiedy jednak zamierzał zostać zakonnikiem franciszkańskim, został mianowany biskupem Tuluzy we Francji. Sakrę biskupią przyjął już jako Franciszkanin. Odznaczał się umiłowaniem ubóstwa, pokorą i miłością do ubogich. Zmarł w dwudziestym trzecim roku życia.

  • Modlitwa

Boże, Ty nauczyłeś świętego Ludwika, biskupa, cenić bardziej Królestwo niebieskie niż ziemskie oraz obdarzyłeś go nieskalaną czystością i niezwykłą miłością ubogich, spraw, abyśmy naśladowali na ziemi jego cnoty i razem z nim zasłużyli na koronę chwały w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Mdr 4,7-14; Ps 40; Łk 22,24-30

25 sierpnia - św. Ludwika IX, króla, patrona III Zakonu

Św. Ludwik IX urodził się w 1214 roku. W dwudziestym drugim roku życia został królem francuskim. Zapisał się w historii praktykowaniem pokuty, umiłowaniem modlitwy i troską o ubogich. Jako król troszczył się o ład, pokój i dobro doczesne swego ludu. Był członkiem III Zakonu św. Franciszka. Dla wyzwolenia grobu Chrystusa w Jerozolimie z rąk innowierców uczestniczył w wyprawach krzyżowych. Życie doczesne zakończył w 1270 roku w pobliżu Kartaginy. Jest patronem III Zakonu św. Franciszka.

  • Modlitwa

Boże, Ty przeniosłeś świętego Ludwika od trosk ziemskiego panowania do chwały Królestwa niebieskiego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki szukali Królestwa wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Mdr 10,10-14; Ps 89; Łk 19,12-19