Święci franciszkańscy wspominani w październiku

4 października - świętego Ojca Franciszka, diakona, założyciela Trzech Zakonów

Św. Franciszek (Jan Bernardone) urodził się w Asyżu w roku 1182 jako syn zamożnego kupca. Jako młodzieniec prowadził początkowo beztroskie życie, ale pod wpływem łaski Bożej porzucił je i postanowił naśladować Chrystusa na drodze ubóstwa, pokuty, modlitwy i pokory. Założył Zakon Braci Mniejszych. Później z pomocą św. Klary założył zakon żeński, nazwany Drugim Zakonem, a wreszcie dla ludzi świeckich założył Trzeci Zakon Pokutujących. Przez swój przykład i założone przez siebie instytucje, św. Franciszek wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej. Umarł w Asyżu trzeciego października 1226 roku. W dwa lata później został kanonizowany. W roku 1230 jego ciało zostało przeniesione do nowej bazyliki.

 • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że Seraficki Ojciec Franciszek żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Nowe znaki zajaśniały
świętości tak godnej chwały,
tak przedziwnej, tak dojrzałej
we Franciszku dane nam.

Oto karna trzódka nowa
nowe prawa wiernie chowa,
woli Pańskiej żywe słowa
Brat Franciszek głosi jej.

Nowy Zakon, nowe życie
światu jawi się w rozkwicie,
by odnowić należycie
znów ewangeliczny stan.

Jako prawo Chrystusowe
takie ma być prawo nowe;
apostolski wzór gotowy:
Jezus Chrystus, Mistrz i Pan.

Zgrzebny sznur i zgrzebna szata
to strój radosnego brata.
Boży pielgrzym pośród świata,
żywi go żebraczy chleb.

Lecz oto niebios monarcha
jako anielski hierarcha
jawi się, a Patriarcha
przejęty zachwytem drży.

Trwa w milczeniu zapatrzony,
bo Serafin uskrzydlony
ranami jest naznaczony,
tych ran czuje ból jak my.

One znaki mu zostawiają;
stygmaty się w ciele jawią:
ręce, nogi już mu krwawią
i krwawi przebity bok.

Krzyż w ciele świętego męża
ziemskie potęgi zwycięża.
O Franciszku! Bez oręża
podbiłeś dla Boga świat.

Ojcze! Niechaj taką bronią
ręce Twe przed złem nas chronią,
ukaż nam przebitą dłonią
Królestwa Bożego szlak.

Czytania: Syr 50,1.3-7; Ps 16; Ga 6,14-18; Mt 11,25-30

6 października - św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy

Św. Maria Franciszka urodziła się w Neapolu w 1715 roku. W dziewiętnastym roku życia przyjęła pokutną szatę III Zakonu św. Franciszka. W życiu wewnętrznym odznaczała się umiłowaniem modlitwy, praktykowaniem pokuty i umartwień ciała. Okazywała dobroć wszystkim potrzebującym pomocy. Rozważanie męki Zbawiciela i cześć Najświętszej Maryi Panny to podstawowe formy jej pobożności. Pan Bóg obdarzył ją licznymi nadprzyrodzonymi łaskami. Cierpieniem i ofiarą spłacała Bogu dług wdzięczności za otrzymane dary. Życie doczesne zakończyła w 1791 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że Maria Franciszka, dziewica, stała się obrazem Twojego ukrzyżowanego Syna, spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy na ten sam obraz przemienieni na ziemi zasłużyli na wspólne z nią uczestnictwo w chwale niebieskiej. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ga 6,14-18; Ps 16; Łk 10,38-42

10 października - bł. Marii Angeli Truszkowskiej

Angela Zofia Truszkowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, urodziła się w Kaliszu szesnastego maja 1825 roku w wielodzietnej rodzinie szlacheckiej. Od najmłodszych lat tęskniła za życiem zakonnym. Wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka, gdzie przyjęła imię Angela. Niosła pomoc ubogim i potrzebującym. Utworzyła niewielki przytułek dla biednych dzieci i opuszczonych staruszek. Dziesiątego kwietnia 1857 roku przywdziała wraz z siostrami habit zakonny. Wspólnotą kierował O. Honorat Koźmiński. Rozwinęła wszechstronną działalność charytatywną w Warszawie i Krakowie. Przez trzydzieści lat służyła zgromadzeniu modlitwą, ofiarą, pracą, dobrym przykładem i radą. Zmarła dziesiątego października 1899 roku w Krakowie. Papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną osiemnastego kwietnia 1993 roku.

 • Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę, spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Iz 58,6-11; Ps 34; Łk 10,38-42

10 października - świętych Męczenników Daniela i Towarzyszy

W 1227 roku siedmiu braci z Zakonu św. Franciszka, na czele których stał Daniel, wyruszyło na misje do Maroka, pragnąc tam głosić Ewangelię Chrystusa. Kiedy przybyli do miasta Ceuta, głosili dobrą nowinę na placach i ulicach. Schwytani przez innowierców zostali pobici i wtrąceni do więzienia. Nie dali się jednak odwieść od wiary chrześcijańskiej ani obietnicami, ani groźbami. Dlatego po tygodniu skazano ich na śmierć, którą ponieśli z radością i ze spokojem ducha.

 • Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś świętemu Danielowi i jego Towarzyszom udział w męce Chrystusa, wspomóż swoją łaskę naszą słabość, abyśmy, naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Kor 6,4-10; Ps 126; Mt 10,17-22

12 października - św. Serafina z Montegranaro, zakonnika

Św. Serafin urodził się w Montegranaro koło Ankony we Włoszech w 1540 roku. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Kapucynów. Nie był szczególnie uzdolniony. Ponadto brak zmysłu praktycznego i zręczności stał się przyczyną licznych upokorzeń. Wszystkie przeciwności życia znosił w wielką cierpliwością i pokorą na wzór Serafickiego Ojca Franciszka. Z zamiłowaniem oddawał się modlitwie, z której czerpał moc i siłę do codziennego życia. Ponadto okazywał swoim bliźnim ogromną wyrozumiałość. Doczesne życie zakończył w 1604 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty ukazałeś nam w życiu świętego Serafina, obdarzonego wielorakimi darami Ducha Świętego, wspaniałe świadectwo bogactw Chrystusowych, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wzrastali w Twojej mądrości i wiernie Ci służyli według wskazań Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 12,4-11; Ps 98; Mt 12,15-21

13 października - bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

Honorat, w stanie świeckim Wacław Koźmiński, urodził się w Białej Podlaskiej szesnastego października 1829 roku. Wykształcenie podstawowe otrzymał w rodzinnym mieście, średnie w Płocku, po czym rozpoczął studia architektury w Szkole Sztuk Pięknych w War-szawie. Po przeżyciu kryzysu religijnego, w 1848 roku wstąpił do Zakonu Kapucynów. Dwudziestego siódmego grudnia 1852 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie oddał się całkowicie pracy duszpasterskiej. Założył dwadzieścia sześć zgromadzeń zakonnych, z których siedemnaście istnieje po dzień dzisiejszy. Wiele pisał, był poszukiwanym kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą szesnastego grudnia 1916 roku. Papież Jan Paweł II szesnastego października 1988 roku zaliczył go w poczet błogosławionych.

 • Modlitwa

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata, kapłana, duchem troskliwej miłości, aby mógł wiele dusz pojednać z Tobą, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dostąpili łaski Twojego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Kor 4,7-12.16-18; Ps 89; J 15,1-11

19 października - św. Piotra z Alkantary, kapłana

Św. Piotr z Alkantary urodził się w 1499 roku w Hiszpanii. W szesnastym roku życia wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Odznaczał się umiłowaniem ubóstwa, surowością pokuty, pokorą i miłością bliźniego. W 1554 roku otrzymał pozwolenie na podjęcie reformy życia zakonnego. Współpracował też ze św. Teresą z Avila nad odnową Zakonu Karmelitańskiego. Pozostawił wiele pism o charakterze ascetycznym, w których porzedstawił swoje przeżycia duchowe i cześć dla Męki Pańskiej. Pełen zasług i cnót zmarł w 1562 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś świętego Piotra darem niezwykłej pokuty i głębokiego rozważania tajemnic Twojego życia, spraw łaskawie za jego wstawiennictwem, abyśmy umartwiając nasze ciała zasłużyli na uczestnictwo w darach niebieskich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Flp 3,8-14; Ps 16; Łk 12,22-31

21 października - bł. Jakuba Strzemię, biskupa

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz kresów wschodnich. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Zmarł dwudziestego października 1409 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ez 34,11-16; Ps 23; J 10,11-16

22 października - bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy

Bł. Józefina Leroux urodziła się w Cambrai w 1747 roku. Jako młoda dziewczyna wstąpiła do Zakonu Sióstr Klarysek. W 1770 roku złożyła śluby zakonne. W 1791 roku musiała opuścić klasztor, gdyż taki nakaz wydały władze świeckie w czasie rewolucji francuskiej, i przeniosła się do Sióstr Urszulanek. Jednak i ten klasztor musiała opuścić na skutek prześladowania Kościoła. Została skazana na śmierć i w 1794 roku oddała swoją czystą duszę Bogu.

 • Modlitwa

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Józefiny, dziewicy i męczennicy, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Syr 51,1-2.6-9.11-12; Ps 31; J 12,24-26

23 października - św. Jana Kapistrana, kapłana

Św. Jan Kapistran urodził się w Capestrano we Włoszech w 1386 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych w Peruggii przez pewien czas pełnił obowiązki sędziego. Świadom swego powołania porzucił dotychczasową pracę i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Po przyjęciu święceń kapłańskich z wielką gorliwością i oddaniem głosił słowo Boże. Przemierzył niemal całą Europę. Działał również na Śląsku i w Krakowie, gdzie założył prowincję Braci Mniejszych Obserwantów. Jego apostolska działalność utwierdzała wśród ludu chrześcijańskie obyczaje, a błądzących sprowadzała na drogę pokuty i zbawienia. Odszedł do Pana w 1456 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Kapistrana, aby umocnić lud wierny w doświadczeniach, weź nas w swoją opiekę i zachowaj swój Kościół w trwałym pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Mdr 10,10-14; Ps 34; Łk 9,1-6

24 października - bł. Kontarda Ferriniego

Bł. Kontard Ferrini urodził się w Mediolanie w 1859 roku. Już w młodzieńczym wieku urzeczony duchowością św. Franciszka z Asyżu wstąpił do III Zakonu Franciszkańskiego. Był człowiekiem wykształconym w naukach humanistycznych i równocześnie żył Bożą mądrością. Swemu otoczeniu dawał wzór chrześcijańskiego życia. Odznaczał się pobożnością, pokorą, umiłowaniem ubóstwa i dobrocią serca dla wszystkich potrzebujących pomocy. Życie doczesne zakończył w 1902 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś błogosławionego Kontarda umiejętnością łączenia głębokiej wiedzy z pobożnością, spraw, abyśmy, słudzy Twoi, coraz bardziej poznawali Ciebie, prawdziwego Boga, i nade wszystko Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ef 6,10-13.18; Ps 131; Mt 5,13-16

26 października - bł. Bonawentury z Potenzy, kapłana

Bł. Bonawentura urodził się w 1651 roku w Potenzy we Włoszech. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Odznaczał się gorliwością, surowością życia, posłuszeństwem i serdeczną czcią do Najświętszego Sakramentu. Jako kapłan z żarliwą wiarą głosił słowo Boże i pełnił posługę kapłańską względem ubogich i więźniów. Zmarł w 1711 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś błogosławionego Bonawenturę cnotą posłuszeństwa i miłością bliźniego, spraw za jego wstawiennictwem i przykładem, abyśmy wiernie wypełniali Twoje przykazania i postępowali z radością ducha na drodze do doskonałości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 1,26-31; Ps 16; Mt 7,21-27