Święci franciszkańscy czczeni w lutym

4 lutego - św. Józefa z Leonissy, kapłana

Eufrazjusz Desideri urodził się w Leonissie we Włoszech w roku 1556. W szesnastym roku życia wstąpił do Kapucynów i przyjął imię Józef. Od samego początku życia zakonnego odznaczał się wielką gorliwością w służbie Bożej i w praktykowaniu pokuty. Jako kapłan przez dwadzieścia dwa lata był gorliwym misjonarzem. Surowe życie, pokuta i modlitwa zapewniły skuteczność jego działalności apostolskiej. Udał się na misje do Turcji, gdzie bardzo wiele wycierpiał z powodu wyznawanej wiary i swej działalności. Życie doczesne zakończył w Amatrice we Włoszech w roku 1612.

  • Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś świętego Józefa znakomitym pracownikiem w głoszeniu Ewangelii, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy płonąc tym samym żarem miłości gorliwie pracowali nad zbawieniem dusz ludzkich i tylko Tobie służyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Iz 52,7-10; Ps 126; Łk 9,57-62

6 lutego - świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy

Św. Piotr Chrzciciel urodził się w roku 1542 w Hiszpanii. Po otrzymaniu święceń kapłańskich udał się na Daleki Wschód, na Filipiny, i tam razem z innymi współbraćmi gorliwie pracował nad ewangelizacją miejscowej ludności. W roku 1593 przybył w towarzystwie pięciu braci do Japonii. Wskutek trudności i zamieszek politycznych w tym kraju został uwięziony i wraz z trzema Jezuitami i piętnastoma Tercjarzami Franciszkańskimi skazany na śmierć, którą poniósł przez ukrzyżowanie w roku 1597 w Nagasaki.

  • Modlitwa

Boże, mocy Świętych, Ty po męczeństwie na krzyżu wezwałeś do życia wiecznego świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła i ich Towarzyszy, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w wierze, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Czytania: Ga 2,19-20; Ps 126; Mt 28,16-20

7 lutego - św. Kolety, dziewicy

Św. Koleta przyszła na świat w roku 1381 w Pikardii we Francji. Odznaczała się wyjątkową pobożnością, umartwieniem i miłosierdziem. Po śmierci rodziców rozdała swój majątek ubogim i wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Przez pięć lat prowadziła życie pustelnicze. Następnie idąc za natchnieniem Bożym wstąpiła do II Zakonu Sióstr Klarysek. Przez swój sposób życia przyczyniła się do odnowy II Zakonu. Zmarła w 1447 roku.

  • Modlitwa

Panie Boże, Ty dałeś świętą Koletę wielu dziewicom za wzór i przewodniczkę ewangelicznej doskonałości, spraw abyśmy ustawicznie wiedli życie według ducha serafickiego, którego ona tak mądrze uczyła i cudownie umacniała przykładem świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ez 33,12-16, Ps 51, Łk 15,3-7

19 lutego - św. Konrada z Piacenzy, pustelnika

Św. Konrad był człowiekiem żonatym. Z zamiłowania był myśliwym. Pewnego razu, chcąc wypłoszyć dzika z zarośli, podpalił je i spowodował wielki pożar. Gdy oskarżono o to niewinnego biedaka zbierającego chrust, Konrad przyznał się do winy i wynagrodził szkodę. Ten nieszczęśliwy wypadek stał się przyczyną zmiany jego życia. Wstąpił do III Zakonu koło Piacenzy we Włoszech. Przeniósł się następnie na Sycylię, gdzie przez czterdzieści lat prowadził życie pustelnicze, oddane surowej pokucie i ustawicznej modlitwie. Żona jego wstąpiła do Sióstr Klarysek. Św. Konrad zakończył życie w roku 1351.

  • Modlitwa

Boże, Ty pobudziłeś świętego Konrada do umiłowania sprawiedliwości i wezwałeś go, aby przez życie w samotności pobożnie Ci służył, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy żyjąc sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie mogli szczęśliwie dojść do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 4,9-14; Ps 1; Mt 19,27-29