Święci franciszkańscy wspominani w listopadzie

3 listopada - wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Serafickiego

3 listopada zakonne rodziny franciszkańskie ofiarują swoje modlitwy i liturgię Eucharystii w intencji tych zmarłych, którzy na ziemi kształtowali swoje życie według wzoru Serafickiego Patriarchy. Modlimy się również za naszych zmarłych rodziców, krewnych i dobrodziejów.

 • Modlitwa

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad zmarłymi naszymi braćmi, siostrami, krewnymi i dobroczyńcami, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Mdr 3,1-9; Ps 23; J 6,37-40

7 listopada - bł. Heleny Enselmini, dziewicy

Bł. Helena Enselmini urodziła się w roku 1207 w Padwie. Mając trzynaście lat wstąpiła do klasztoru Klarysek w Arcella, założonego przez św. Franciszka. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej. Była dla sióstr przykładem miłosierdzia, pokuty i uczynności. Wskutek ciężkiej choroby utraciła mowę, wzrok i możność poruszania się. Jej przewodnikiem duchowym był św. Antoni, który umacniał ją w cierpliwości i wierze. Odeszła do Pana czwartego listopada 1231 roku. Papież Innocenty XII w roku 1695 ogłosił ją błogosławioną. Jej ciało spoczywa w kościele w Arcella.

 • Modlitwa

Boże, który w błogosławionej Helenie ożywianej duchem Twojej miłości połączyłeś kontemplację Chrystusa ukrzyżowanego z ustawiczną posługą dla współsióstr, uczyń nas, za jej wstawiennictwem, uczestnikami tajemnicy Chrystusa, abyśmy radowali się objawieniem Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Rz 8,26-30; Ps 16; Mt 5,1-12

8 listopada - bł. Jana Dunsa Szkota, kapłana

Błogosławiony Jan Duns Szkot urodził się w Duns w Szkocji pod koniec 1265 roku. W bardzo młodym wieku wstąpił do Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Święcenia kapłańskie przyjął siedemnastego marca 1291 roku. Zdobywszy tytuły naukowe na Sorbonie w Paryżu, był profesorem uniwersytetów w Cambridge, Oksfordzie, Paryżu oraz w Kolonii. Jako prawdziwy syn Biedaczyny z Asyżu z przenikliwością badał Boże Objawienie. Jest autorem licznych dzieł filozoficznych i teologicznych. Z mocą głosił tajemnicę Wcielenia Słowa i był żarliwym obrońcą Niepokalanego Poczęcia Maryi oraz autorytetu Ojca Świętego. Dwudziestego trzeciego czerwca 1303 roku za odmowę podpisania wraz z innymi osiemdziesięcioma siedmioma Franciszkanami aktu zwołującego sobór przeciw papieżowi Bonifacemu VIII, Filip IV Piękny, król Francji, wygnał go z Paryża. Po śmierci papieża wrócił jednak do stolicy Francji. W roku 1307 ponownie zbuntował się przeciwko królowi i odmówił podpisania listu przeciwko Templariuszom. Ulegając naciskom króla Filipa IV, Minister Generalny O. Gonsalvo kazał mu udać się do Kolonii, gdzie zmarł przedwcześnie ósmego listopada 1308 roku. Wielka sława świętości otaczająca wybitnego teologa za życia z powodu jego wybitnych cnót chrześcijańskich sprawiła, że wkrótce nie tylko w Zakonie Serafickim, ale także w Kolonii w Niemczech, gdzie jest pochowany, oraz w Nola we Włoszech był czczony. Papież Jan Paweł II potwierdził jego kult szóstego lipca 1991 roku. Został ogłoszony błogosławionym 20 marca 1993 roku.

 • Modlitwa

Boże Ojcze, źródło wszelkiej mądrości, który w błogosławionym Janie Dunsie Szkocie, kapłanie i obrońcy Niepokalanego Poczęcia, dałeś nam przewodnika życia i nauki, spraw, abyśmy oświeceni jego przykładem i ożywieni jego nauczaniem trwali wiernie przy Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Tm 1,13-14; 2,1-3; Ps 34; Mt 5,13-16

14 listopada - świętych Męczenników Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy

Św. Mikołaj urodził się w Dalmacji w 1340 roku. Pragnąc pełniej naśladować Chrystusa wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. W 1384 roku udał się razem ze swoim bratem Deodatem na misje do Palestyny. Wraz z innymi Franciszkanami głosił muzułmanom Ewangelię Chrystusową. W 1391 roku wygłosił apologię wiary chrześcijańskiej przed muzułmańskim władcą w Jerozolimie. Oburzony władca wydał rozkaz, aby św. Mikołaj odwołał wszystkie argumenty świadczące o prawdziwości wiary chrześcijańskiej. Stałość w wierze była przyczyną, że wszyscy zakonnicy zostali wtrąceni do więzienia i zamordowani.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś świętych Mikołaja i Towarzyszy gorliwością w krzewieniu wiary i chwałą męczeństwa, spraw, za ich przykładem i wstawiennictwem, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na nagrodę życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Hbr 10,32-36; Ps 124; J 15,18-21

15 listopada - św. Dydaka z Alcali, zakonnika

Św. Dydak urodził się w Hiszpanii w 1400 roku. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka pełnił rozmaite posługi, które ukazały wielkość jego ducha, pokorę, miłość bliźniego i posłuszeństwo. Pan obdarzył go szczególnymi łaskami, zwłaszcza darem rozumienia tajemnic wiary. Chociaż był bratem zakonnym często zasięgali u niego rady uczeni teologowie. W 1441 roku udał się na misje na Wyspy Kanaryjskie, gdzie z od-daniem pracował nad przekazaniem tubylczej ludności dobrej nowiny. W 1450 roku przybył do Rzymu, gdzie przez pewien czas oddawał się posługiwaniu chorym nawiedzonym zarazą. Jego modlitwy i uczynki pokutne wyjednały bardzo wielu ludziom łaskę powrotu do zdrowia. Ostatnie lata życia spędził w Hiszpanii. Zmarł w Alcali w 1463 roku.

 • Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przedziwnym zrządzeniem Opatrzności wybierasz to, co słabe na świecie, aby zawstydzić to, co uchodzi za mocne, spraw łaskawie, abyśmy naśladując pokorę świętego Dydaka na ziemi zasłużyli na wyniesienie razem z nim do wiekuistej chwały w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 1,26-31; Ps 91; Łk 22,24-29

17 listopada - św. Elżbiety Węgierskiej, patronki III Zakonu

Św. Elżbieta Węgierska urodziła się w 1207 roku. Była córką króla węgierskiego Andrzeja II. Stosownie do panujących w średniowieczu zwyczajów, została już w dzieciństwie zaręczona z Ludwikiem, księciem Turyngii. Od najmłodszych lat spełniała liczne uczynki miłosierdzia: pielęgnowała chorych i trędowatych. Po śmierci męża została usunięta z zamku z trojgiem małych dzieci. Ten krzyż przyjęła mężnie i z poddaniem się woli Bożej. Wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i poświęciła się całkowicie posługiwaniu ubogim i opuszczonym. Zarabiała na życie pracą rąk, mieszkając w szpitalu, który sama wybudowała. Pełna zasług względem Boga i ludzi w dwudziestym czwartym roku życia przeszła z tej ziemi po wieczną nagrodę w 1231 roku.

 • Modlitwa

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Syr 26,1-4.13-16; Ps 31; 1 Tm 5,3-10; Mt 25,31-40

18 listopada - św. Agnieszki z Asyżu, dziewicy

Św. Agnieszka była siostrą św. Klary. Urodziła się w Asyżu w 1197 roku. W piętnastym roku życia zdecydowała się pójść w ślady swej starszej siostry Klary i wstąpiła do II Zakonu św. Franciszka, pragnąc całym sercem naśladować pokornego i ubogiego Chrystusa, tak jak to czynił Seraficki Ojciec. Przez pewien czas przebywała w klasztorze we Florencji, gdzie pełniła obowiązki przełożonej. Życie doczesne zakończyła w Asyżu w 1253 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś świętego Piotra darem niezwykłej pokuty i głębokiego rozważania tajemnic Twojego życia, spraw łaskawie za jego wstawiennictwem, abyśmy umartwiając nasze ciała zasłużyli na uczestnictwo w darach niebieskich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Kol 3,12-17; Ps 45; Mk 3,31-35

19 listopada - bł. Salomei, dziewicy

Bł. Salomea, córka Leszka Białego, siostra Bolesława Wstydliwego, urodziła się w roku 1211 w Krakowie. Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana i żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po śmierci męża wróciła do Polski i wstąpiła do klasztoru Klarysek w Zawichoście. Przez dwadzieścia siedem lat była przełożoną, dając wszystkim przykład wzorowego życia. Zmarła siedemnastego listopada 1268 roku. Papież Klemens X w roku 1672 potwierdził jej kult. Jej relikwie spoczywają w kościele Franciszkanów w Krakowie.

 • Modlitwa

Boże, Ty uwolniłeś błogosławioną Salomeę, dziewicę, od trosk ziemskiego panowania i wzbudziłeś w niej pragnienie doskonałej miłości, spraw, abyśmy za jej przykładem służąc Tobie w czystości i pokorze serca osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Jk 2,14-17; Ps 131; Mt 13,44-46

26 listopada - św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana

Św. Leonard urodził się w Porto Maurizio we Włoszech w 1676 roku. W dwudziestym pierwszym roku życia wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił obowiązki profesora filozofii, a następnie przez czterdzieści lat z wielką gorliwością głosił misje wśród ludu. Swoim słowem, a zwłaszcza czynami pokuty, modlitwą i rozważaniem Męki Pańskiej, otworzył dla wielu bramy królestwa Bożego, a błądzących sprowadził do Chrystusowej owczarni. Zmarł w 1751 roku.

 • Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że święty Leonard stał się znakomitym głosicielem tajemnicy krzyża, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy poznając na ziemi bogactwo tegoż krzyża mogli osiągnąć w niebie owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ef 1,3-14; Ps 85; Mt 5,13-16

27 listopada - św. Franciszka Antoniego Fasaniego, kapłana

Św. Franciszek Antoni Fasani urodził się w 1681 roku w Apulii we Włoszech. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Po przyjęciu święceń kapłańskich wszystkie swoje siły oddał sprawie głoszenia Ewangelii. Odznaczał się surowością życia i nabożeństwem do Matki Bożej Niepokalanej. Przez około czterdzieści lat pełnił obowiązki kaznodziei. Serdeczną miłością darzył ubogich, sieroty, chorych, a zwłaszcza uwięzionych. Życie doczesne zakończył w 1742 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek Antoni stał się znakomitym wzorem serafickiej doskonałości i gorliwym apostołem w głoszeniu Ewangelii, spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieustannie płonąc ku Tobie miłością i owocnie działając osiągnęli wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Iz 61,1-3; Ps 34; Mt 5,13-16

28 listopada - św. Jakuba z Marchii, kapłana

Św. Jakub z Marchii urodził się w Manteprandone w 1394 roku. Po odbyciu studiów uniersyteckich w Peruggii wstąpił do Zakonu św. Franciszka, a po przyjęciu święceń kapłańskich poświęcił się pracy kaznodziejskiej. Był wiernym uczniem i naśladowcą św. Bernardyna ze Sieny. Przez pięćdziesiąt lat głosił dobrą nowinę Chrystusową w wielu krajach Europy. Dzięki jego pracy do jedności z Kościołem wróciło około pięćdziesięciu tysięcy innowierców. W codziennym życiu odznaczał się pokorą i umiłowaniem modlitwy. Przez swoje kazania szerzył kult Najświętszego Imienia Jezus. Zmarł w Neapolu w 1476 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś świętego Jakuba zakomitym głosicielem Ewangelii dla zbawienia dusz i sprowadzenia grzeszników na drogę cnoty, spraw łaskawie za jego wstawiennictwem, abyśmy oczyszczeni z wszelkich win osiągnęli życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Syr 45,1-6; Ps 16; Łk 10,1-9

29 listopada - Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

Dzisiaj rodziny franciszkańskie czczą Wszystkich Świętych, którzy naśladując Chrystusa i św. Franciszka oraz zachowując Regułę Biedaczyny z Asyżu osiągnęli ewangeliczną doskonałość. Od XIII wieku aż do naszych czasów Zakon Franciszkański wydał ponad dwustu pięćdziesięciu świętych i błogosławionych. Są wśród nich kapłani, bracia zakonni, siostry zakonne i ludzie świeccy z III Zakonu. Są oni naszymi orędownikami u Boga.

 • Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty opromieniłeś Twój Kościół wspaniałym blaskiem chwały Świętych Zakonu Serafickiego, dozwól nam, obchodzącym ich wspólną uroczystość, abyśmy naśladując tak wspaniałe przykłady cnót na ziemi zasłużyli na wieniec sprawiedliwości w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Syr 44,1.10-15; Ps 24; Mk 10,17-21