Święci franciszkańscy wspominani w lipcu

8 lipca - błogosławionych męczenników: Grzegorza Grassi, biskupa, i Towarzyszy

Błogosławieni Męczennicy, których dzisiaj czcimy, oddali swoje życie za Chrystusa w Chinach w czasie okrutnego prześladowania, które miało miejsce w 1900 roku. Wśród bardzo wielu męczenników znaleźli się także synowie św. Franciszka z Zakonu Braci Mniejszych. Byli to trzej biskupi: Grzegorz Grassi, Antonin Fantosati i Franciszek Fogolla, czterej kapłani, a także siedem sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz piętnastu świeckich Tercjarzy. Przez swoje życie apostolskie, a szczególnie przez śmierć męczeńską, dali świadectwo wiary w Chrystusa i stali się zaczynem nowych chrześcijan.

 • Modlitwa

Wszechmogący Boże, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw za wstawiennictwem Twoich błogosławionych męczenników Grzegorza, biskupa, i Towarzyszy, aby wszystkie narody poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga oraz posłanego przez Ciebie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Hbr 10,32-36; Ps 31; Łk 12,1-9

9 lipca - świętych męczenników: Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy

W dniu dzisiejszym czcimy świętych męczenników, którzy oddali własne życie za wiarę w czasie prześladowania, jakie miało miejsce w Holandii w 1527 roku. Broniąc wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i w prymat biskupa rzymskiego, czynili to nie tylko słowem, ale i ofiarą cierpienia. Byli poddawani wielorakim torturom i męczarniom. Kiedy przeciwnicy widzieli, że najcięższe tortury nie mogą odnieść skutku, wówczas wydano wyrok skazujący na śmierć przez powieszenie. Wśród dziewiętnastu męczenników, których dzisiaj czcimy, jedenastu było z Zakonu św. Franciszka.

 • Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś wieczną nagrodą świętych męczenników Mikołaja, Willada i Towarzyszy za nieugiętą walkę w obronie wiary, spraw łaskawie, abyśmy naśladując ich stałość w wierze osiągnęli wraz z nimi chwałę wiekuistą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ef 6,10-18; Ps 126; Łk 6,22-23.27-28

10 lipca - św. Weroniki Giuliani, dziewicy

Św. Weronika Urszula Giuliani urodziła się w roku 1660 w Mercatelli we Włoszech. W siedemnastym roku życia wstąpiła do Zakonu Mniszek Kapucynek. Odznaczała się zamiłowaniem do modlitwy i kontemplacji, praktykami pokutnymi i umartwieniem ciała. Pragnęła upodobnić się do swego Boskiego Mistrza, Jezusa Ukrzyżowanego. Do cierpień fizycznych z powodu stygmatów dołączyły się także moralne, uważano ją bowiem za oszustkę i długo ją doświadczano. Życie doczesne zakończyła w roku 1727 w pięćdziesiątym roku życia zakonnego.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę, dziewicę, znamionami męki Twojego Syna, spraw za jej przykładem i wstawiennictwem, abyśmy upodobnili się do Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu Objawienia się Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ga 6,14-16; Ps 149; J 15,1-8

14 lipca - św. Franciszka Solano, kapłana

Św. Franciszek Solano urodził się w 1549 roku w Montila w Hiszpanii. W dwudziestym roku życia wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Jako kapłan z wielkim poświęceniem głosił słowo Boże. Udał się do Limy, stolicy Peru, na misje, gdzie pozyskał dla Chrystusa tysiące ludzkich dusz. Skutecznym narzędziem jego apostolatu była prostota, pokora, heroiczna miłość bliźniego, pokuta i modlitwa. Pan Bóg już za życia wsławił go licznymi łaskami i cudami. Swoje utrudzone życie doczesne zakończył w Limie w roku 1610.

 • Modlitwa

Boże, Ty przez świętego Franciszka wprowadziłeś do Kościoła wiele ludów Ameryki, dzięki jego zasługom i modlitwom złącz nas ściślej ze sobą, a narody, które jeszcze Ciebie nie znają, natchnij bojaźnią Twojego Imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Rz 10,10-18; Ps 112; Łk 10,1-9

14 lipca - świętych męczenników Jana Jonesa i Jana Walla, kapłanów

Św. Jan Jones urodził się w Anglii. Wkrótce po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych został skazany na banicję i udał się do Francji, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Nastęnie po krótkim pobycie w Rzymie powrócił do ojczyzny i w Londynie sprawował funkcje kapłańskie. W czasie kolejnego prześladowania katolików został aresztowany i wtrącony do więzienia, gdzie mężnie dawał świadectwo wiary, znosząc okrutne tortury. Poniósł śmierć męczeńską dwunastego lipca 1598 roku.
Św. Jan Wall miał podobną drogę życia: urodził się w Anglii. Święcenia kapłańskie przyjął we Francji. Po powrocie do ojczyzny wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Tutaj dwadzieścia dwa lata w ukryciu pod pseudonimem sprawował funkcje kapłańskie. Wyśledzony przez przeciwników wiary został wtrącony do więzienia, gdzie dla imienia Jezusowego mężnie znosił cierpienia. Oddał swoje życie za wiarę dwudziestego drugiego sierpnia 1679 roku.

 • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że święci Męczennicy stali się sławnymi świadkami wiary katolickiej, spraw za ich wstawiennictwem, aby wszystkie narody szczycące się godnością chrześcijańską zjednoczyły się w prawdziwej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Rz 8,31-39; Ps 124; J 17,11-19

14 lipca - bł. Angeliny Marsciano, dziewicy

Bł. Angelina Marsciano urodziła się w Umbrii we Włoszech w 1377 roku. Po śmierci męża, z którym żyła dwa lata, oddała wszystkie swoje siły posłudze wśród ubogich, chorych i potrzebujących pomocy. Przez swój sposób życia wielu grzeszników sprowadziła na drogę zbawienia. Dzięki jej staraniom w wielu miejscowościach powstały domy Sióstr III Zakonu św. Franciszka. Pełna zasług wobec Boga i ludzi zakończyła życie doczesne w Foligno w roku 1434.

 • Modlitwa

Boże, Ty wsławiłeś błogosławioną Angelinę darem niezwykłej pokory i miłości, spraw łaskawie, abyśmy naśladując jej przykład osiągnęli wieczną radość w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; Mt 13,44-52

15 lipca - św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Bonawentura urodził się w Bagnoregio około 1218 roku. Już w dzieciństwie, gdy ciężko zachorował, został przez matkę polecony modlitwom św. Franciszka i niejako oddany pod jego duchową opiekę. Po wyzdrowieniu jako młodzieniec rozpoczął studia na uniwersytecie w Paryżu. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych i ukończeniu studiów przez siedemnaście lat był sławnym profesorem filozofii i teologii. W 1257 roku, mając trzydzieści sześć lat, został wybrany na generała Zakonu. Mianowany biskupem i kardynałem, był jednym z najbliższych doradców papieża Grzegorza X w przygotowaniu soboru powszechnego w Lyonie w roku 1274. Zmarł w czasie obrad tego soboru w 1274 roku. Jego sposób życia, gorliwość i mądrość przyczyniły się do tego, że nazwano go drugim założycielem Zakonu Serafickiego, a papież Sykstus V nadał mu tytuł Doktora Serafickiego.

 • Modlitwa

Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonawentury, biskupa, spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Mdr 8,2-7.16-18; Ps 16; Mt 5,13-19

18 lipca - bł. Szymona z Lipnicy

Bł. Szymon urodził się około roku 1437 w Lipnicy. Studiował na Akademii Krakowskiej, po czym pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do krakowskiego klasztoru Franciszkanów. W Zakonie odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej, miłością Boga i bliźniego połączoną z wielkim zapałem kaznodziejskim. Podczas morowej zarazy w Krakowie, oddając się posłudze zarażonym, umarł w opinii świętości osiemnastego lipca 1482 roku. Jego relikwie spoczywają w Krakowie.

 • Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Szymonowi łaskę głoszenia Ewangelii, spraw, abyśmy posłuszni jej nakazom pełnili Twoją wolę i doszli do ojczyzny niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Iz 55,6-11; Ps 118; Łk 9,1-6

21 lipca - św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła

Św. Wawrzyniec urodził się w Brindisi we Włoszech w roku 1559. W wieku szesnastu lat wstąpił do Zakonu Kapucynów. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił obowiązki profesora, kaznodziei, prowincjała, generała Zakonu i legata papieskiego. Umiał połączyć głęboką wiedzę i pracę pisarską z działalnością apostolską i umiłowaniem modlitwy. Życie doczesne zakończył w roku 1619 w Lizbonie, gdzie jako legat papieski stanął w obronie ciemiężonego ludu. Jego wybitne dzieła z zakresu teologii sprawiły, że papież Jan XXIII nadał mu w roku 1959 tytuł Doktora Apostolskiego Kościoła.

 • Modlitwa

Boże, Ty dla chwały swojego imienia i zbawienia ludzi udzieliłeś świętemu Wawrzyńcowi, kapłanowi, ducha rady i męstwa, daj nam za jego wstawiennictwem w tym duchu poznawać, co należy czynić, i wypełniać poznane zadania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Kor 5,14-21; Ps 67; Łk 9,1-6

23 lipca - bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy

Bł. Ludwika przyszła na świat w Genewie w Szwajcarii w roku 1462. Po śmierci swego męża postanowiła całkowicie poświęcić się służbie Bożej we Franciszkańskim Zakonie Sióstr Klarysek, do którego wstąpiła w roku 1492. Odznaczała się pokorą, wyrzeczeniem i pokutą. Życie doczesne zakończyła w roku 1503.

 • Modlitwa

Boże, Ty ukazałeś w błogosławionej Ludwice wspaniały wzór cnót na wszystkie drogi życia, spraw, abyśmy idąc jej śladami * gorliwie Ci służyli i przez dobre uczynki Tobie się podobali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 131; Mt 13,44-46

24 lipca - św. Kingi, dziewicy

Św. Kinga urodziła się w 1234 roku jako córka króla węgierskiego Beli IV. Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej i bł. Jolanty. Została żoną Bolesława Wstydliwego, z którym wspólnie złożyła w małżeństwie ślub dozgonnej czystości. Z mężem dzieliła dole i niedole długiego i trudnego panowania, będąc prawdziwą matką biednych i wszystkich strapionych. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru Klarysek w Starym Sączu, łącząc z duchem surowej pokuty wewnętrznej franciszkańską radość doskonałą z cierpień i trudności życiowych. Umarła w Starym Sączu dwudziestego czwartego lipca 1292 roku. Papież Aleksander VIII ogłosił ją błogosławioną w roku 1690. Kanonizował ją w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II.

 • Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw, za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Ef 6,10-13.18; Ps 1; Mt 5,1-12

27 lipca - bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy

Bł. Maria Magdalena Martinengo przyszła na świat w 1687 roku w miejscowości Brescia we Włoszech. W osiemnastym roku życia wstąpiła do Zakonu Mniszek Kapucynek, aby w ten sposób swoje życie bez reszty poświęcić służbie Bożej. Pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu i przełożonej. Jej życie wewnętrzne znamionowały pokora, ubóstwo i umiłowanie modlitwy. Pozostawione przez nią pisma są cennym dokumentem odzwierciedlającym jej życie duchowe. Życie doczesne zakończyła w roku 1737. Błogosławioną ogłosił ją w roku 1900 papież Leon XIII.

 • Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Maria Magdalena naśladowała Chrystusa ubogiego i pokornego, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu doszli do Ciebie drogą prawdy i sprawiedliwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Oz 2,16-17.21-22; Ps 45; Mt 25,1-13