Święci franciszkańscy czczeni w czerwcu

13 czerwca - św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła

Św. Antoni, najbardziej znany na całym świecie święty franciszkański, urodził się w Lizbonie w Portugalii w 1195 roku. W piętnastym roku życia wstąpił do Zakonu Augustianów. W 1220 roku pod wpływem bohaterskiej śmierci pierwszych męczenników franciszkańskich przeszedł do Braci Mniejszych. Dwa razy bezskutecznie wyruszył po śmierć męczeńską do Afryki. Pan Bóg miał jednak wobec niego inne zamiary. Po kapitule zakonnej w Asyżu przez jakiś czas przebywał w pustelni Monte Paolo. Później został profesorem teologii. Niezwykłe zdolności i łatwość wymowy sprawiły, że bardzo szybko zyskał sobie sławę wybitnego kaznodziei. W 1230 roku osiadł w Padwie, gdzie zakończył życie doczesne w roku 1231. Już za życia wypraszał u Boga cuda, dlatego był nazywany cudotwórcą. W rok po śmierci papież Grzegorz IX ogłosił go świętym. W roku 1947 papież Pius XII nadał mu tytuł Ewangelicznego Doktora Kościoła.

  • Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Mdr 7,7-14; Ps 40; Ef 4,7.11-15; Mk 16,15-20

15 czerwca - bł. Jolanty, zakonnicy

Jolanta, córka węgierskiego króla Beli IV, przybyła do Krakowa na dwór swej siostry Kingi jako kilkuletnia dziewczynka. Tu wychowana poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1256 roku. Wzorowa żona i matka osobiście wychowywała swe trzy córki i wywierała wielki wpływ na otoczenie. Wraz z mężem fundowała liczne klasztory franciszkańskie, a inne uposażała. Opiekowała się biednymi i chorymi. Po śmierci męża w 1279 roku wstąpiła wraz ze swoją siostrą Kingą do klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Po śmierci bł. Kingi przeniosła się do Klarysek w Gnieźnie, gdzie zmarła w opinii świętości w roku 1298. Papież Leon XII ogłosił ją błogosławioną w roku 1827.

  • Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w miłosierdziu swoim oderwałeś błogosławioną Jolantę od zaszczytów i bogactw, a sprawiłeś, że wybrała pokorne naśladowanie Twojego Syna, przez jej zasługi i wstawiennictwo naucz nas tak używać dóbr ziemskich, abyśmy mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Syr 26,1-4.13-16; Ps 40; J 15,1-8

17 czerwca - św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Święty Brat Albert, w świecie Adam Chmielowski, urodził się w 1845 roku. Jako młodzieniec przystąpił do powstania, które wybuchło w 1863 roku. Ciężko ranny, dostał się do niewoli i stracił nogę. Po ucieczce z niewoli odbył studia malarskie. Idąc za głosem powołania zrezygnował z kariery artystycznej i w Krakowie oddał się posługiwaniu ubogim, a następnie założył zgromadzenie braci i sióstr posługujących ubogim. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, umiłowaniem ubóstwa i ufnością w Opatrzność Bożą. Zmarł w Krakowie dwudziestego piątego grudnia 1916 roku. 22 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a 12 listopada 1989 roku kanonizował.

  • Modlitwa

Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegał w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważane oblicze Twojego Syna, spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Rz 12,14-21; Ps 8; J 13,1-15

30 czerwca - bł. Rajmunda Lulla, męczennika

Bł. Rajmund Lull urodził się około roku 1235 w miejscowości Pakma na Majorce. Idąc za natchnieniem Bożym rozdał swój majątek ubogim i wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. W trosce o zbawienie dusz założył dla misjonarzy kolegium-instytut, w którym przygotowywali się do pracy apostolskiej przyszli robotnicy winnicy Pańskiej. Był człowiekiem wykształconym, szczególnie w naukach humanistycznych. Pozostawił wiele pism. Kiedy przybył do Afryki, do miejscowości Bugia, został wtrącony do więzienia i następnie kamienowany. Na pół żywego przywieziono go na Majorkę, gdzie wkrótce zakończył życie dwudziestego dziewiątego czerwca 1315 roku.

  • Modlitwa

Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Rajmunda, męczennika, gorliwością w szerzeniu wiary, spraw przez jego orędownictwo, abyśmy aż do śmierci trwali w wierze, którą przyjęliśmy z Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 2 Kor 6,4-10; Ps 31; J 12,24-26